บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม

นายวรายุทธ สายทอง

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา

ศาสนา และวัฒนธรรม

_8004966.jpg
_8004857.jpg

นายอุทัย แก้วเพชร

รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

อาจารย์ประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

_8005545.jpg

นางสาวขนิษฐา แก้วเกิด

รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

อาจารย์ประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

_8004841.jpg

นางสาวบุศราคัม  ช่วงชัย

รองหัวหน้าฝ่ายวิชาการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

อาจารย์ประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

_8004867.jpg
_8004927.jpg
_8005382.jpg

©2020 by กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม. Proudly created with Wix.com

_8004945.jpg

นายเชิด  เจริญรัมย์

หัวหน้างานฝ่ายปกครอง

อาจารย์ประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

_8004852.jpg

นางรัสมีจันทร์  อินชนบท

ฝ่ายเหรัญญิก

อาจารย์ประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

_8004937.jpg

ผู้ช่วยศาสตราจารย์โชตรัศมิ์  จันทน์สุคนธ์

ฝ่ายพัสดุ

อาจารย์ประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

นายชลภูมิ บรรหาร

หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

อาจารย์ประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

นางสาวอรพรรณ 
เลิศสินเกรียงไกร

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

อาจารย์ประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

นายณัฐพล สัจกุล

-ฝ่ายกิจกรรม
-ฝ่ายวิจัยและนิเทศการสอน

อาจารย์ประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

_8004903.jpg

นางสาวเพชรลดา
เฟื่องแก้ว

-ฝ่ายประสานงานด้านวิชาการ
-ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักเรียน

อาจารย์ประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

_8005615.jpg

นางสาวเณอณรินทร์  วรรณรัตนางกูร

เลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

อาจารย์ประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

23519_190528_0022_edited.jpg

นายฤทธิชัย ประไพศักดิ์

-ผู้ช่วยเลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
-ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักเรียน

อาจารย์ประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3