top of page

การเข้าร่วมอบรม / แข่งขัน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ตอบปัญหาสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (TUSAC)

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักเรียนของโรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน

ในการเข้าร่วมตอบปัญหาสังคมศึกษา

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (TUSAC)

โดยการดูแลของอาจารย์ณัฐพล สัจกุล

ในวันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2562

ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

ผลการแข่งขันเป็นดังนี้

การแข่งขันประวัติศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 12

ณ โรงเรียนสตรีวิทยา

กลุ่มสาระสังคมศึกษาได้นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งเพชรยอดมงกุฎประวัติศาสตร์ครั้งที่ 12

ณ โรงเรียนสตรีวิทยา

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

ผลการแข่งขันเป็นดังต่อไปนี้

การแข่งขันตอบปัญหาหน้าที่พลเมืองเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 2

ณ โรงเรียนวัดราชบพิธ

กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ นำตัวแทนนักเรียนระดับ ม.ต้นและม.ปลาย เข้าร่วมตอบปัญหาหน้าที่พลเมืองเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 2 ณ โรงเรียนวัดราชบพิธ บรรยากาศคึกคักเช่นเคยทั้งม.ต้นและม.ปลาย

bottom of page