แหล่งการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม

-1-638.jpg

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เป็นศูนย์ข้อมูลความรู้ทางด้านมานุษยวิทยา โบราณคดี ประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์ศิลปะ วัฒนธรรมและความรู้ท้องถิ่นของประเทศไทย และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทำหน้าที่เก็บรวบรวมบันทึกความรู้ในรูปแบบต่างๆ สนับสนุนการสร้างความรู้ใหม่ และเผยแพร่ผลงานการค้นคว้าให้แก่ประชาชนทั่วไป

home-africa1.png

World Geography Games brings entertaining, educational quiz games for kids, students, adults and seniors to test and improve your geographical knowledge. Our internet quizzes include questions about all the countries in the world that will challenge your brain.

dhammathai-thai-logo.png

เว็ปไซต์ที่รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา

ประวัติความเป็นมาของศาสนาพุทธในประเทศไทย

การฟังธรรม เพลงธรรมะ

มงคล 38 ประการ

พุทธศาสนสุภาษิต

ทศชาติชาดก ศาสนสถาน

รวมไปถึงการปฏิบัติธรรมต่าง ๆ